Exercises: Eins, Zwei, Drei

2016

140cm x 250cm

Holzrahmen mit Metallstange, Silikon, Farbpigmente